Artikel 1 Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij eenmanszaak “Shirtjebedrukken” goederen van welke aard ook aan koper levert, ook indien deze goederen niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

b. De toepasselijkheid van enige (in)koop en/of andere algemene voorwaarde(n) van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Slechts deze voorwaarden zijn tussen koper en Shirtjebedrukken toepasselijk.

c. Indien Shirtjebedrukken goederen en/of diensten van welke aard ook eenmaal aan koper heeft geleverd, wordt koper geacht ook bij alle opvolgende met Shirtjebedrukken gesloten (koop)overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden bekend te zijn en akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden, ongeacht of zodanige (koop)overeenkomst schriftelijk is bevestigd.

d. Shirtjebedrukken zal bij de uitvoering van alle opdrachten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

Artikel 2 Aanbiedingen/prijsopgaven

Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Shirtjebedrukken is bevoegd om de prijzen te wijzigen. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur van Shirtjebedrukken geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en juist weer te geven.

Artikel 3 Prijzen, prijswijzigingen en verzendkosten

a. De prijzen van Shirtjebedrukken zijn inclusief BTW. Eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd zijn daarbij niet inbegrepen.

b. Shirtjebedrukken heeft na voorafgaande kennisgeving daarvan aan koper het recht haar tarieven en prijzen te verhogen, teneinde kostprijsstijgingen door te berekenen. Indien de prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen veertien werkdagen na voornoemde kennisgeving.

c. Verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening van koper. Indien de verzendkosten hoger blijken te zijn dan vooraf door Shirtjebedrukken begroot, behoudt Shirtjebedrukken zich het recht voor deze hogere verzendkosten integraal aan koper in rekening te brengen.

Artikel 4 levering

a. Alle door Shirtjebedrukken opgegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Shirtjebedrukken bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Shirtjebedrukken niet verzuim. De leveringstermijn vangt aan vanaf het moment dat betaling is ontvangen en de gegevens welke Shirtjebedrukken voor de uitvoering van de overeenkomst behoeft zijn ontvangen.

b. Levering geschiedt per gewone post, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Het risico van verzending op deze wijze komt voor rekening van de koper. Als bewijs dat het gekochte per post is verzonden dient de administratie van Shirtjebedrukken. Als gebleken is dat het gekochte is verzonden wordt dit als bezorgd en geleverd beschouwd. Indien door koper gewenst kan het gekochte ter meerdere zekerheid per aangetekende post met bevestiging van ontvangst worden verzonden; de extra kosten van deze wijze van verzending komen voor rekening van koper (zie ook artikel 3c).

Artikel 5 betaling

a Betaling geschiedt uitsluitend door middel van creditcard, overboeking of Ideal. b. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting niet op. c. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

Artikel 6 Incassokosten

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden gefixeerd op 15% van het te betalen bedrag in hoofdsom, zulks met een minimum van € 65,-. Indien Shirtjebedrukken aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor integrale vergoeding in aanmerking.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

a. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Shirtjebedrukken totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Shirtjebedrukken, waaronder mede begrepen het doen van rentebetalingen alsmede kosten ter incasso, heeft voldaan.

b. Shirtjebedrukken is gerechtigd om te allen tijde de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen en/of weg te doen (laten) halen, indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of daartoe gegronde vrees bestaat. Koper is verplicht zijn medewerking hiervoor te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag. Koper is tevens verplicht deze zaken op eerste aanmaning franco aan Shirtjebedrukken te retourneren.

Artikel 8 Klachttermijn

a. De koper is verplicht de afgeleverde zaken terstond bij ontvangst ervan uit te pakken en te controleren of de zending overeenstemt met de bestelling en met de bijgesloten factuur.

b.Klachten dienen binnen ten hoogste 14 dagen na de datum van aflevering schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Shirtjebedrukken te worden gebracht. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, herstel of vervanging van enige afgeleverde zaak, uit welken hoofde dan ook, alsmede ieder recht tot ontbinding van de overeenkomst vervalt bij niet-tijdige melding van de klacht. Onder datum van aflevering wordt verstaan twee dagen na de op het factuur vermelde datum.

c. Gedurende de behandeling van een klacht bij Shirtjebedrukken heeft de koper niet het recht om de betaling van de koopprijs geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

d. Terugzending van zaken behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shirtjebedrukken.

e. In geval van een gerechtvaardigde klacht is Shirtjebedrukken slechts gehouden tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de betreffende zaken, dan wel tot geheel of gedeeltelijke creditering van de overeengekomen koopprijs aan de koper.

Artikel 9 Niet toerekenbare tekortkoming: overmacht

a. Shirtjebedrukken is niet aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan overmacht.

b. Onder overmacht worden (onder meer) omstandigheden verstaan welke niet aan Shirtjebedrukken kunnen worden toegerekend en die tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet door haar kan worden nagekomen, c.q. dit naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven redelijkerwijs niet kan worden gevergd van Shirtjebedrukken.

c. Indien Shirtjebedrukken door overmacht wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst is zij gerechtigd de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor schade

a. De totale aansprakelijkheid van Shirtjebedrukken wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). b. Shirtjebedrukken is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de koper.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

a. Shirtjebedrukken behoudt alle auteursrechten op het verkochte werk. Door de koop worden op geen enkele wijze auteursrechten door Shirtjebedrukken aan koper overgedragen.

b.Het gekochte is uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mag -zonder voorafgaande toestemming van Shirtjebedrukken – niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter hand worden gesteld.

Artikel 12 Geschillen

a. Alle geschillen tussen Shirtjebedrukken en de koper, waaronder begrepen de incasso van vorderingen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, voor zover enige wettekst deze forumkeuze niet uitsluit.

b. Partijen, van welke nationaliteit ook, verklaren ongeacht de plaats van levering van enige zaak, het Nederlands recht toepasselijk. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

c. Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden of in de overeenkomst met de koper door de rechter voor nietig, vernietigbaar of onverbindend wordt gehouden, tast dit de overige bepalingen in deze voorwaarden en (of) in de tussen partijen gesloten overeenkomst niet aan. Zet- en drukfouten worden voorbehouden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 78415500.